ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562)