แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
การให้บริการ รถ 1669
การให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
อื่น ๆ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
การขออนุญาตงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การขออนุญาตเจาะบาดาล/ใช้น้ำบาดาล
อื่น ๆ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การรับสมัครเด็กปฐมวัย
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
อื่น ๆ
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน
2.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
2.3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ
3.2 มีเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบในการบริการ
3.3 อาคารสถานที่มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย

**ขอบคุณที่ใช้บริการ**