กองช่าง

นายกล้าศึก พรมฤทธิ์์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 061-9539964
นายช่างโยธา
โทรศัพท์ :นางสาวนาฏยา เทียนขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ :


นายวัชนะ ภูมิโคกรักษ์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ :


นายคุณากร กาคำผุย
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ :
-->