กองคลัง

นางสาวดาวเรือง เอกวัด
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 081-5472855


นางสาวณีนาศ ไพบูลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-8477718


นางสาวบุศราทิพย์ วิสิฐนฤชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ :เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ :


นางสาวมนัณญา เวินขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ :