ศักยภาพของท้องถิ่น

 

ศักยภาพของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


1. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในตำบล   (ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น)       

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

*  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

1. นางสมคิด   เมธาวิรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ว่าง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3 นายสมาน รวมสันเทียะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นายเสน่ห์   เจิมขุนทด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


2. ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

1. นางสำราญ ภาพขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นางสมพร เจิมขุนทด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นางบุญสม โนมขุนทด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นางบุญสม  โนมขุนทด ส.อบต.  ม. 1
5. นางสมพร เจิมขุนทด ส.อบต.  ม. 2    
6. นายบุญมี พวงสันเทียะ ส.อบต.  ม. 3
7. นายบุญร่วม ใจชอบ ส.อบต.  ม. 4
8. นางสำราญ ภาพขุนทด ส.อบต.  ม. 5
9. นางสร้อย เวินขุนทด ส.อบต.  ม. 6
10. นางวาสนา แนมขุนทด  ส.อบต.  ม. 7    
11. นายยวน ด่านสันเทียะ ส.อบต.  ม. 8
12. นายสมบูรณ์ แลจะบก ส.อบต.  ม. 9
       
       

 
(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ประจำปีงบประมาณ   2553 รวม 24,888,647.76 บาท
- ประมาณการเงินรายได้ จำนวน 10,814,396.85 บาท
- ประมาณการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 14,074,250.91  บาท

 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1) การรวมกลุ่มของประชาชน แยกประเภทกลุ่ม ได้ดังนี้

- กลุ่มอาชีพ 18 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 6 กลุ่ม
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ 2 กลุ่ม - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 9 กลุ่ม


2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล) เส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบไฟฟ้า แหล่งน้ำ และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมโดยคนรุ่นเก่า ยึดถือปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความโอบอ้อมอารี ไม่มีปัญหาด้านมวลชน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่ในสภาพดี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม