กิจกรรม
 ย้อนกลับ หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง โดยท่านนายกจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกอบต.หนองสรวง ได้มอบข้าวให้กับผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลหนองสรวง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง มอบชุดดูแลสุขภาพ แก่ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้ทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมกับ หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ให้แก่โรงครัวจิตอาสาตำบลหนองสรวง 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมนิเทศและทำความเข้าใจการดำเนินงาน โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมต่อต้านการทุจริต นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมติดตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.327-09 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นายจิรัฏฐ์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมติดตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย นม.ถ.327-13 (ช่วงหนองพลวง) หมู่ที่ 5 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดทำโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ “ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง” 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกบุหรี่โดยชุมชนท้องถิ่น “ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุที่เหมาะสม วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 6