คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น