รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเปรียบเทียบการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 2563)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง