กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543