การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง