วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสยทัศน์

"หนองสรวง สังคมอยู่ดีมีสุข มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน"

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพซีวิตและพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง บำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

3. บูรณาการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณภาพซีวิตที่ดีให้คนทุกวัย พัฒนาสังคมในทุกด้าน ให้เป็นตำบลอยู่ดีมีสุข

4. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และคบวงจร