หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจินตนา อรปรียากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทรศัพท์ : 087-2411114


นายธนันต์พัฒน์ พรมพิลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทรศัพท์ : 081-5475099


นางภคอร มาสันเทียะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 098-2184798


นายธนันต์พัฒน์ พรมพิลา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 081-5475099


นายกล้าศึก พรมฤทธิ์์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-9539964


นายสยาม สิงหาทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 094-5297959