กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 7-8 กันยายน 2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู็รับปรับตัว รุ่นที่ 4 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 5-6 กันยายน 2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู็รับปรับตัว รุ่นที่ 3 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 31-1 กันยายน 2566 ศจค.อบต.หนองสรวง จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรสานพ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ศจค.อบต.หนองสรวง จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 22
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 อบต.หนองสรวงจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุที่เหมาะสม 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 เมษายน 2566 กิจกรรมเปิดโรงเรียนหวานน้อยวิทยา 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 เมษายน 2566 กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 16
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 24
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู๋ช่วงวัยที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 25 มกราคม 2566 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เชิงรุก 14
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 17 มกราคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ครั้งที่ 1/2566 17
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กิจกรรมซ้อมแผนเสมือนจริงเผชิญเหตุอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 17
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ประชุมทำความเข้าใจและกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว 17