กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะทำงานประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประเมินสถานที่ตัดตั้งศูนย์ฯ ณ ตำบลหนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะต้นทาง ถังขยะอินทรีย์หรือเปียกครัวเรือน ศพด.อบต.หนองสรวง 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 อบต.หนองสรวง ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 อง์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตรวจปัสสาวะพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อหาสารเสพติด 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง วางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรหนองสรวง ทำความเข้าใจและฝึกซ้อมการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อบต.หนองสรวง ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 อบต.หนองสรวง ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 อบต.หนองสรวงร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 30 กันยายน 2565 สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 30 กันยายน 2565 ออพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสรวงร่วมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ อำเภอขามทะเลสอ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 กันยายน 2565 มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 2 กันยายน 2565 กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.หนองสรวง 8