กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 11 เมษายน 2567 เปิดด่านชุมชน จุดบริการประชาชน ตำบลหนองสรวง 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 10 เมษายน 2567 กิจกรรมโครงการผู้สูงวัยสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า 10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 15 มีนาคม 2567 กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ (No Gift Policy) 14
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 5 เมษายน 2567 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 30 มกราคม 2567 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 15 มีนาคม 2567 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 13 มีนาคม 2567 กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านหนองสรวง 12
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง 26
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ LTC ประจำปี พ.ศ.2567 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2567 15
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 30 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
มอบถังดับเพลิง ม.1 - ม.9 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม “ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5” เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 14
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY 20
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมจิตอาสา ม.3 บ้านหนองตะครอง 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 31 มกราคม 2567 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา หมู่ 1 บ้านหนองสรวง 6
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24 มกราคม 2567 กิจกรรมจิตอาสา ม.6 และ ม.9 13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567 10