รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององการบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕