รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕