ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์จัดซืือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566