รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563