การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
สิทธิตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558