รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่อการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง